O systemach oddymiania


Zasadniczą rolą systemu oddymiania jest odprowadzanie dymu z pomieszczenia w sytuacji występowania pożaru. Najczęściej do tego celu wykorzystuje się klapy dymowe, a system oddymiania jest częścią wiekszej całości związanej z systemem p.poż na danym obiekcie. 

Przy projektowaniu klap i ich doborze należy pamiętać, że w obiektach, w których konieczne jest zastosowanie klap dymowych, powinny one zapewnić w zależności od przeznaczenia hali 1,0 do 4,0% powierzchni hali, jako powierzchnię czynną oddymiania. O tym nieco szerzej piszemy w zakładce "Czynna powierzchnia oddymiania".
Elementy systemów oddymania:
Rodzaj napędu klapy dymowej dobierany jest zależnie od wymiarów skrzydła klapy, rodzaju chronionego obiektu i jego przeznaczenia. Napędy elektryczne klap dymowych stosowane są przede wszystkim do sterowania klapami wolnostojącymi. 

Napędy elektryczne - Stosowanie mechanizmu elektrycznego jest ograniczone parametrami siłownika elektrycznego. Siłownik elektryczny stosuje się do wymiaru klapy 1500/2500 mm; może on zapewniać jednocześnie oddymianie i/lub przewietrzanie. Oddymianiem nadzoruje centrala sterowania oddymianiem, która jest podłączona do czujek dymowych lub z centrali SAP. Napędy elektryczne klap dymowych stosowane są przede wszystkim do sterowania klapami wolnostojącymi. 

Przykładowy zestaw oddymiający złożony jest z: 
- siłownika elektrycznego z napędem zębatkowym 24V,
- przycisku przewietrzania,
- przycisku oddymiania,
- centrali oddymiania,
- czujki dymowej,
- modułu pogodowego
- przewodów elektrycznych.

Opcja wentylacji w elektrycznym systemie oddymiania.
Siłowniki elektryczne zębatkowe służą również do wentylacji (przewietrzania).  Mają w takim wypadku za zadanie otwarcie klap dymowych do pozycji "przewietrzanie". Sterowanie jedną lub kilkoma klapami oddymiającymi odbywa się za pomocą przycisku do wentylacji. Możliwe jest zastosowanie centrali pogodowej, która zapewnia zamknięcie klap w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych

Napędy pneumatyczne

Elementem wykonawczym mechanizmu pneumatycznego jest siłownik pneumatyczny zasilany CO2 pochodzącym z naboi sprężonego CO2 o masie zależnej od rozmiarów klapy. Jeśli zajdzie konieczność montażu klapy z funkcją przewietrzania należy dodatkowo zastosować siłownik elektryczny do funkcji przewietrzania. Wyzwalanie następuje poprzez termowyzwalacz, skrzynkę sterowniczą lub ręcznie.
Napędy pneumatyczne złożone są z :
- mechanizmu pneumatycznego, termowyzwalacza z ampułką alkoholową,
- naboju CO2, (ew. rurek miedzianych, skrzynki pożarowej z butlami CO2  (w przypadku konieczności ręcznego wyzwalania klap).

Uruchomienie układu napędowego klap następuje w dwojaki sposób:

- automatycznie po zadziałaniu urządzenia wyzwalającego,
- ręcznie przy użyciu alarmowej skrzynki sterowniczej.

Przykład
Do prawidłowej pracy klap dymowych niezbędne jest współdziałanie wielu urządzeń wykonawczych, sterujących i pomiarowych, w które klapy są wyposażone. Poniżej przykładowa instalacja pneumatycznego systemu oddymiania z funkcją przewietrzania, w której skład wchodzą:
1. siłownik pneumatyczny
2. termobezpiecznik alkoholowy, stanowiący automatyczny wyzwalacz termiczny
3. naboje ze sprężonym CO2, które stanowią źródło energii urządzeń sterujących pneumatycznych
4. ampułki alkoholowe w termobezpiecznikach
5. opcjonalnie:
- skrzynki sterownicze, przeznaczone do zdalnego alarmowego sterowania otwarciem i zamknięciem jednej lub wielu klap,
- moduł elektryczny do szafy i skrzynki sterowniczej,
- siłownik elektryczny 230V,
- centrala wentylacyjna,
- centrala pogodowa,
- czujka deszcz-wiatr,
- przycisk do wentylacji.